Arhive autor: Admin

■ Consiliul Elevilor

Consiliul elevilor■ Statutul elevului

Statutul Elevului este un document ce reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România.

Documentul a fost elaborat de Ministerul Educaţiei în colaborare cu Consiliul Naţional al Elevilor şi alte organizaţii reprezentative ale elevilor şi este fundamentat pe respectarea valorilor comunităţii şcolare şi ale sistemului educaţional.

În acest sens au fost avute în vedere accesul liber şi gratuit la educaţie de calitate, libertatea de expresie, dreptul de a beneficia în mod echitabil de resursele materiale şi educaţionale furnizate de sistemul de învățământ, onestitatea intelectuală, sprijinirea gândirii critice, respectarea demnităţii tuturor membrilor comunităţii şcolare, respectiv deschiderea instituţională pentru schimbări constructive.

■ Statutul elevului – publicat în 2016

 Statutul elevului aprobat prin Ordin MENCS nr. 4742 din 10.08.2016.

■ Amendamente și propuneri 2017-2018
la Statutul Elevului publicat în 2016

Statutul elevului stabilește un nou tablou al drepturilor și îndatoririlor pe care elevii le au la școală și a fost noutatea anului școlar precedent, pentru că actul fusese adoptat în 2016. Calitatea de elev se dobândește, potrivit statului, prin înscrierea în învățământul preuniversitar și se păstrează până la încheierea studiilor din învăţământul secundar superior liceal, profesional, respectiv terţiar non-universitar.

Elevii pot cere, în cadrul unităților de învățământ, să le fie recunoscut dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii, precum și la protecția datelor personale. În consecință, sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei este o practică interzisă expres prin statut.

Elevii au dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin intermediul unor fișe anonime, fără ca aceasta să le afecteze în vreun fel raporturile cu cadrul didactic evaluat. Ei pot solicita comunicarea rezultatelor de la evaluările scrise de la clasă în maximum 15 zile lucrătoare, rezultate pe care le pot contesta, personal sau prin intermediul părinților, tutorelui ori susținătorului legal. Nici notele din catalog nu mai pot fi consemnate de profesori înainte ca elevul să fie informat cu privire la acestea. (Sursa: Observator)

■ Documente publice

■ Există cinci tipuri de licee care permit accesul la învățământul universitar, pe baza tipului de educație oferită și de performanțele școlare. Toate aceste duc la obținerea unei diplome de liceu, acces la examenul de Bacalaureat și prin urmare, accesul la studii universitare.
■ Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023 (actualizată)
■ Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual 
■ Statutul elevului (22.03.2023)
■ OMEN nr. 4005/2018 pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar.

OMENCS nr. 6134/2016- Interzicerea segregări
Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.
Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Ordinul nr. 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
Procedurile privind accesul în instituție al elevilor și alte persoane, în contextul pandemiei de  COVID-19- PO-98.41
Procedurile privind curățenia și dezinfecția în unitate – PO-98.42
Procedurile privind triajul și izolarea elevilor bolnavi- PO-98.43
■ Costurile standard pe elev
■ Proiect statutul personalului didactic
■ Proiect de lege învățămant superior
■ Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Pre­universitar nr. 5447/2020
■ Regulamentul de Ordine Interioară pentru Anul şcolar 2020-2021
■ Ordinul Nr. 4831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar
■ Lege Privind Exercitarea competențelor în descentralizarea învățămantului Pre­universitat de Stat
■ Legea nr 593 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii bib­liotecilor nr 334-2002
■ Legea nr 334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile
■ NORME Metodologice din 9 iunie 2000 privind evidenţa, gestionarea şi in­ventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice
■ Monitor Oficial nr. 465 din 6 iulie 2009
■ Metodologia privind achizițiile în vederea actualizarii și îmbogațirii fondului de carte al bibliotecilor școlare și bibliotecilor Casei Corpului Didactic

■ Informații privind legislația

Istoric St.O.Iosif Rupea■ Legislație educație

■ În conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/2011, sistemul educativ românesc este reglementat de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului (MECT). Fiecare nivel are propria sa formă de organizare și este subiectul legislației în vigoare.
■ Studiile liceale sunt de patru ani, doi obligatorii (a IX-a și a X-a ) și doi ne-obligatorii (a XI-a și a XII-a). Nu există examene între învățământul obligatoriu de X clase și clasele  a XI -a. Există, de asemenea, un program de frecvență redusă care durează 5 ani pentru cei care doresc să își completeze studiile liceale, după ce au renunțat în adolescență.
De asemenea se poate urma și învățământul profesional de 3 ani, cu complectare de studii liceale( clasele XI-XII) la finele clasei a XI a profesională.
■ Conform Legii Educației Naționale din 2009, elevii din clasa a VIII își continuă cursurile în ciclul inferior de liceu după susținerea unei testări naționale care este structurată după modelul testărilor internaționale standardizate.