■ Concurs pentru ocuparea postului de muncitor pază

    În temeiul art.26.alin.7 din Legea nr.284/2010 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011 – Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

   Liceul „ ŞT. O. IOSIF” Rupea organizează la sediul din  STR. CETĂŢII  NR. 115 concurs pentru ocuparea postului de muncitor pază în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

– post de muncitor pază  studii (G;M) – atestat pază, experiență în domeniu, durată nedeterminată, normă întreagă.
Dosarul cu documentele pentru înscrierea la concurs se depune la secretariatul unității, în perioada 14.01.2021-28.01.2021, în intervalul orar 10.00 – 12.00 și va conține următoarele documente:

ACTE NECESARE

 • Cerere de înscriere
 • Copia certificatului de naştere
 • Copia certificatului de căsătorie(după caz)
 • Actele de studii și calificare în copie
 • Carte de identitate în copie
 • Carte de muncă în copie
 • Adeverința de la ultimul loc de muncă din care să reiasă vechimea totală în muncă;
 • Raport tip ReviSal (care atesta vechimea în muncă după 01.01.2011);
 • Cazier judiciar în original
 • Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru ocuparea postului de muncitor pază (activitate de noapte)
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă.

Pentru documentele de la punctul 2 la 6 se vor prezenta și originalele în vederea autentificări

Concursul constă în 3 probe succesive:
– selecţia dosarelor de înscriere
– probă scrisă
– probă interviu.

Bibliografie concurs: Legea nr 333/2003

Direcțiunea