■ Concurs pentru ocuparea postului de muncitor pază

    În temeiul art.26.alin.7 din Legea nr.284/2010 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011 – Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

   Liceul „ ŞT. O. IOSIF” Rupea organizează la sediul din  STR. CETĂŢII  NR. 115 concurs pentru ocuparea postului de muncitor pază în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Cerințele postului:

– post de muncitor pază  studii (G;M) – atestat pază, experiență în domeniu, durată nedeterminată, normă întreagă.

Dosarul cu documentele pentru înscrierea la concurs se depune la secretariatul unității, în perioada 14.01.2021-28.01.2021, în intervalul orar 10.00 – 12.00 și va conține următoarele documente:

ACTE NECESARE

 1. Cerere de înscriere
 2. Copia certificatului de naştere
 3. Copia certificatului de căsătorie(după caz)
 4. Actele de studii și calificare în copie
 5. Carte de identitate în copie
 6. Carte de muncă în copie
 7. Adeverința de la ultimul loc de muncă din care să reiasă vechimea totală în muncă;
 8. Raport tip ReviSal (care atesta vechimea în muncă după 01.01.2011);
 9. Cazier judiciar în original
 10. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru ocuparea postului de muncitor pază (activitate de noapte)
 11. Recomandare de la ultimul loc de muncă.

Pentru documentele de la punctul 2 la 6 se vor prezenta și originalele în vederea autentificări

Concursul constă în 3 probe succesive:

– selecţia dosarelor de înscriere
– probă scrisă
– probă interviu.

Bibliografie concurs: Legea nr 333/2003

 

                                                                    Direcțiunea