■ Catedra de LIMBI MODERNE

– responsabil Baba Tatiana Ancuța
■ Baba Tatiana Ancuța – Limba Franceză
■ Gurău Mirela – Limba Germană
■ Gaborean Alexandra – Limba Engleză
■ Varga Zsuzsa – Limba Engleză – secția maghiară